Deklinabideak
Hitza: Kasu:
KASUA SINGULARRA PLURALA MUGAGABE
NOR a ak
NORK ak ek ek
NORI ari ei i
NOREN aren en en
NOREKIN arekin ekin ekin
NORENTZAT arentzat entzat entzat
NORTAZ az ez ez
NORENGATIK arengatik engatik engatik
ZERIK -- -- ik
NORTZAT -- -- tzat
NORENGAN arengan engan engan
NORENGANDIK arengandik engandik engandik
NORENGANA arengana engana engana
NORENGANAINO arenganaino enganaino enganaino
NORENGANANTZ arenganantz enganantz enganantz
NORENGANAKO arenganako enganako enganako