Hitano
El hitano es una manera de hablar en euskera, un registro que se utiliza entre amigos o personas con las que se tiene mucha confianza:

NOR

ZUKA

HIKA

gizonak

emakumeak

ni

zu/hi

hura

gu

haiek

naiz

zara

da

gara

dira

nauk

haiz

duk

gaituk

dituk

naun

haiz

dun

gaitun

ditun

• Adibidez
Jon ha venido, pero Amaia se ha marchado.
Jon etorri duk baina Amaia joan dun.

NORK

NOR

ZUKA

HIKA

gizonak

emakumeak

zuk/hik

hark

haiek

ni

nauzu

nau

naute

nauk

naik

naitek

naun

nain

naiten

nik

hark

guk

haiek

zu/hi

zaitut

zaitu

zaitugu

zaituzte

haut

hau

haugu

haute

ni

zu/hi

hura

gu

haiek

hura

dut

duzu

du

dugu

dute

diat

duk

dik

diagu

ditek

dinat

dun

din

dinagu

diten

zuk/hik

hark

haiek

gu

gaituzu

gaitu

gaituzte

gaituk

gaitik

gaitiztek

gaitun

gaitin

gaitizten

ni

zu/hi

hura

gu

haiek

haiek

ditut

dituzu

ditu

ditugu

dituzte

ditiat

dituk

ditik

ditiagu

ditiztek

ditinat

ditun

ditin

ditinagu

ditizten

• Adibidez
Yo no estoy diciendo eso.
Nik ez diat hori esaten.

NOR

NORI

ZUKA

HIKA

gizonak

emakumeak

hura

niri

zuri/hiri

hari

guri

haiei

zait

zaizu

zaio

zaigu

zaie

zaidak

zaik

zaiok

zaiguk

zaiek

zaidan

zain

zaion

zaigun

zaien

• Adibidez
Me ha tocado la lotería.
Loteria tokatu zaidak.

NOR

NORI

ZUKA

HIKA

gizonak

emakumeak

nik

zuri/hiri

hari

haiei

dizut

diot

diet

diat

zioat

zieat

dinat

zinoat

zineat

zuk/hik

niri

hari

guri

haiei

didazu

diozu

diguzu

diezu

didak

diok

diguk

diek

didan

dion

digun

dien

hark

niri

zuri/hiri

hari

guri

haiei

dit

dizu

dio

digu

die

zidak

dik

ziok

ziguk

ziek

zidan

din

zion

zigun

zien

guk

zuri/hiri

hari

haiei

dizugu

diogu

diegu

diagu

zioagu

zieagu

dinagu

zionagu

zienagu

haiek

niri

zuri/hiri

hari

guri

haiei

didate

dizute

diote

digute

diete

zidatek

diate

ziotek

zigutek

zietek

zidaten

dinate

zioten

ziguten

zieten

• Adibidez
Le he dicho que sí.
Baietz esan zioat.
Política de Cookies Aviso Legal y Política de Privacidad